Senior P&O Advisor

 • Location

  Delft, South Holland

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Negotiable

 • Contact:

  Fleur van Mourik

 • Contact email:

  fleurvanmourik@frazerjones.com

 • Job ref:

  1155262_1575647439

 • Published:

  12 months ago

 • Expiry date:

  2019-12-18

 • Startdate:

  ASAP

 • Consultant:

  #

Deze Senior P&O Adviseur ontwikkelt strategisch beleid op het terrein van personeel en organisatie, adviseert de directeur-bestuurder en de integraal verantwoordelijke schoolleiders op het gebied van personeelsmanagement, ziet toe op een kwalitatief goede uitvoering van het personeelsbeleid en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid. Je bent lid van het MT-lid en stuurt de afdeling P&O functioneel en hiërarchisch aan.

1. Ontwikkelt strategisch meerjarenbeleid en -planning op het terrein van personeel en organisatie
:

 • actief participeren in het MT en levert daarin een bijdrage aan het ontwikkelen van het organisatiebeleid;
 • vertalen van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie naar strategisch HR-beleid;
 • analyseren van relevante ontwikkelingen en het vertalen van landelijk beleid en regelgeving in relevante consequenties en werkprocessen, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB hierover en het formuleren van integrale / domein overstijgende beleidsnotities;
 • deelnemen aan lokale en regionale netwerken in het vakgebied en de organisatie hierin vertegenwoordigen;
 • afstemmen met andere managers over het te ontwikkelen integrale beleid op (boven)bestuurlijk niveau;
 • het begeleiden en adviseren van het in- en doorvoeren van het strategisch beleid en het vertalen daarvan naar tactisch niveau;
 • het adviseren ten aanzien van en het deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid:

 • het adviseren en begeleiden van de medewerkers servicebureau en directies bij de strategische en tactische vormgeving en vertaling van beleid en het monitoren van de voortgang;
 • het indien noodzakelijk plegen van interventies;
 • het (doen) opstellen van de managementrapportages en opstellen en voorbereiden van overige in- en externe verantwoordingsdocumenten;
 • het (on)gevraagd geven van vakinhoudelijke en procedurele adviezen bij vraagstukken het eigen (beleids)domein betreffende en het doen van voorstellen;
 • het (doen) coördineren en het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de verschillende P&O-activiteiten; - Het begeleiden van schoolleiders bij het formatieproces en het helpen opstellen van een meer jaren formatie begroting;
 • het voorbereiden van en adviseren van directeur-bestuurder in overleg met GMR en externen.

3. Heeft een sturende rol in juridische zaken van medewerkers

 • het bemiddelen, adviseren en informeren van individuele personeelsleden in complexe zaken;
 • het adviseren met betrekking tot (complexe) rechtspositionele aspecten;
 • het voeren van gerechtelijke procedures op het terrein van rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden.

4. Geeft leiding aan de afdeling P&O:

 • het zorgdragen voor verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden;
 • het voeren van gesprekken in het kader van de gesprekscyclus;
 • het signaleren, optimaliseren en implementeren van procesverbeteringen.

5. Bevordert de eigen deskundigheid:

 • het periodiek toetsen van het eigen functioneren aan de door de organisatie gestelde kwaliteitseisen;
 • het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en de uitvoer daarvan;
 • het deelnemen aan gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus (functioneren, ontwikkelen, beoordelen);
 • het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • het deelnemen aan relevante netwerkbijeenkomsten;
 • het bijhouden en bestuderen van voor het onderwijs relevante ontwikkelingen;
 • het vastleggen van de eigen ontwikkeling en bekwaamheid in het persoonlijke bekwaamheidsdossier.

Werkzaamheden

 • Minder gangbare of nieuwe zaken en problemen waarbij na analyse, oplossingen in samenhang en geïntegreerd worden ontwikkeld. (4)
 • Realiseren van de taakstelling van een beleidseenheid dan wel het verrichten van beleid ontwikkelende werkzaamheden of het ontwikkelen van onderwijsprogramma's. (4)
 • Beïnvloeding van de werkzaamheden buiten de eigen werkeenheid (extern gericht) én het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar en vast te stellen. (4)
 • Inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht. (4)
 • Inspelen op onverwachte omstandigheden of verschuivingen in het (onderwijs)beleid. (3)

Functie eisen:

 • gespecialiseerde theoretische kennis van (beleids)ontwikkelingen het vakgebied aangaande en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de relaties daarvan met andere beleidsterreinen;
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het personeelsbeleid van de organisatie;
 • kennis van beleidsterreinen van de scholen, van bestuurlijke verhoudingen, alsmede van zich daarin afspelende ontwikkelingen;
 • kennis van de taak- en doelstelling en de organisatie van de onderwijsinstelling en inzicht in de (politieke) processen;
 • vaardig in het hanteren van de personeelsinstrumenten in het kader van functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken;
 • vaardig in het opstellen, uitdragen en creëren van draagvlak voor (strategisch) beleid en het omgaan met tegengestelde belangen;
 • vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
 • vaardig in het overzien, analyseren en oplossen van de zich voordoende uitdagingen op het personeelsgebied;
 • vaardig in het toespreken, stimuleren en motiveren van grote groepen.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris: Schaal 12 (CAO van primair onderwijs) / Functie van 0.8fte / Standplaats: Delft & omgeving van Rijswijk

Eerste interview zal bij en met Frazer Jones zijn. Bij interesse en geschiktheid zal de kandidaat worden gepresenteerd. Vervolggesprekken zullen bij de opdrachtgever plaats vinden.

The SR Group (Netherlands) B.V. is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

Please note that your personal information will be treated in accordance with our Privacy Policy.